Szakterületek

Családjog

 • Házassági szerződések
 • Házassági illetve élettársi vagyonközösség megszüntetése, közös vagyon megosztása, a közös gyermek jogi helyzetének (gyermekelhelyezés, gyermektartás, láthatás) rendezése

Ingatlan jog

 • Az ingatlanok kivitelezésével kapcsolatos szavatossági jogok érvényesítése
 • Földhivatal és egyéb hatóságok előtti képviselet,
 • Közös tulajdonnal kapcsolatos tanácsadás,
 • Ingatlan-nyilvántartási vizsgálat és véleményezés,
 • Felek képviselete bármely ingatlantípushoz kapcsolódó ügylet során,
 • Ingatlanfejlesztési projektekkel kapcsolatos tanácsadás, szerződések véleményezése, készítése.
 • Ingatlanokkal kapcsolatos jogok és tények felülvizsgálata, ingatlanjogi tanácsadás
 • Lakás és egyéb ingatlan adásvételi szerződés, csereszerződés, ajándékozási szerződés, bérleti szerződés, használati szerződés, tartási szerződés, életjáradéki szerződés és egyéb a tulajdonjog átruházására irányuló okiratok elkészítése és véleményezése
 • Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokra vonatkozó szerződések elkészítése
 • Társasházi alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ), házirend, lakásszövetkezeti alapszabály szerkesztése, módosítása
 • Perbeli képviselet ingatlanjoggal kapcsolatos perekben
 • Az ingatlanjog keretében az egyes szerződésekhez kapcsolódó egyes hatósági eljárások intézése (gyámhatósági eljárás, közigazgatási hatósági eljárás, földhivatali eljárás)

Társasági jog, gazdasági társaságok alapítása, eseti és állandó képviselete

 • Gazdasági társaságok alapítása, átalakítása és megszűntetése
 • A cégek alapításához szükséges valamennyi jogi dokumentum (társasági szerződés, alapító okirat, szindikátusi szerződés, stb.) elkészítése
 • Társaságok létesítő okiratának módosítása
 • Képviselet a cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásban
 • Cégek jogi átvilágítása
 • Társasági részesedések átruházása, részvény és üzletrész adásvételi szerződés elkészítése
 • Közgyűlésekhez, taggyűlésekhez szükséges dokumentumok elkészítése
 • Végelszámolással, csődeljárással és felszámolási eljárással kapcsolatos jogi tanácsadás
 • Cégbírósági eljárásokban jogi képviselet ellátása

Alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek alapítása és képviselete

Munkajogi szerződések szerkesztése, véleményezése és ellenjegyzése

 • A társaságok jogszerű működésének biztosítása munkajogi szempontból
 • Munkaszerződések elkészítése, módosítása, megszüntetése
 • Munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos okiratok szerkesztése
 • Munkaszerződések véleményezése
 • Munkajogi tanácsadás munkavállalók és munkáltatók részére
 • Munkaviszonyból eredő jogviták peren kívüli rendezése
 • Munkajogi viták esetén képviselet munkaügyi perekben
 • Munkaügyi szabályzatok, kollektív szerződések elkészítése, véleményezése

Gazdasági jogi, polgári jogi szerződések szerkesztése, véleményezése és ellenjegyzése

Szellemi alkotások joga

 • Internetszolgáltatók és internetes cégek részére a működésükhöz  szükséges vállalkozási szerződések, megbízási szerződések elkészítése, véleményezése (pl.: webhoszting szerződés, szerverhoszting szerződés)
 • Számítógépes művek szerzői jogi védelmével kapcsolatos jogi feladatok ellátása
 • Domain adásvételi szerződések elkészítése véleményezése
 • Domain jogvitákban jogi képviselet ellátása
 • Szoftver szerződések elkészítése véleményezése
 • Webreklámok jogi kérdései
 • Adatvédelem, adatkezelés

Polgári peres képviselet

Közigazgatási eljárási képviselet